logo
Yhdistystoiminta

Seppo Järvinen katselee "umpi" rehevää
järviruokokasvustoa Haavaisissa vuonna 2007
Haavainen väylä elokuussa 2013. Taustalla
Laitosen Truxor ruovikkokone työssään.
Vuosikokouksessa 2014 Pirjo Rinne Valoniasta
kertoi mm. kierrätyksestä.Haavaisten Vesiensuojeluyhdistys ry

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020

Yleistä
Yhdistyksen tarkoituksena on suojella ja parantaa Haavaisten saarta ympäröivän vesialueen tilaa. Yhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin 10.10.2006.
Vuosi 2020 oli yhdistyksen 14. toimintavuosi. Se oli koronaepidemian johdosta hyvin poikkeuksellinen, koska fyysisiä kokouksia ei juuri voitu järjestää johtuen annetuista viranomaisohjeista.

Jäsenistö
Vuoden 2020 lopussa yhdistyksessä oli maksaneita jäseniä yhteensä 127. Vuonna 2020 jäsenmaksut olivat 20 euroa varsinainen ja 10 euroa perhejäsen ja kannatusjäsenmaksu 30 euroa.

Vuosikokous
Vuosikokous pidettiin poikkeuksellisesti vasta 22.8.2020 Lokalahden OP:n tiloissa. Kokoukseen osallistui 15 jäsentä. Pöytäkirjantarkastajina olivat Matti Stenström ja Ilkka Aaltonen. Vuosikokouksen jälkeen kuultiin Timo Pirilän esitys erilaisista veden laadun parantamiseen tähtäävistä vaihtoehdoista.

Hallitus
Vuosikokouksessa valittiin hallituksen jäsenet sekä varajäsenet seuraavan, eli vuoden 2021 vuosikokouksen päättymiseen asti seuraavasti:
Mikko Suvanto, puheenjohtaja
Jouko Kaskinen, varapuheenjohtaja ja sihteeri
Martti Kairinen
Heikki Mäntsälä
Matti Stenström
Timo Tuina
Irma Sirén

Varajäseniksi valittiin:
Heli Andersson
Jyrki Pensikkala
Jukka Leino

Hallitus on kokoontunut vuoden aikana 7 kertaa, joista 4 kertaa pidettiin etäkokouksena. Lisäksi on tarvittaessa pidetty puhelinkokouksia. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan varapuheenjohtajaksi ja sihteeriksi Jouko Kaskisen ja rahastonhoitajaksi Irma Sirénin.
Toiminnantarkastajaksi valittiin Marjatta Laakso ja Anne Sulander, varalle.

Toiminta
Toiminta vuonna 2020 keskittyi voimakkaasti ärviän poistoon Haavaisten sillan ympäristöstä. Tärkein tehtävä oli imuruoppauksen suorittaminen, johon saatiin Ravakalta avustusta 2452 € ja ELY:ltä 10.170 € sekä siihen liittyvänä läjitysalueen rakentamiseen 3.495 €. Uudenkaupungin kaupungilta saatiin lisäksi avustusta 1000. Ravakan avustukseen liittyvä omavastuuosuus päätettiin suorittaa talkootöinä ruoppauksen jälkeen ärviän palasten poistamisella sekä reuna-alueiden osalta niistä kohdin, joihin ruoppaaja ei päässyt.
Lisäksi on tehty erilaisia toimenpiteitä ärviän kasvuston estämiseksi, kuten pressun levitystä ruopatulle alueelle, sekä kokeilua suolan käytön vaikutuksista. Ärviän poistoon kehitettyjä laitteita ja niiden toimintaa on tutkittu sen selvittämiseksi olisiko niistä käyttöä meidän alueellamme.
Kaisloja on niitetty mm. Truxor-leikkurilla. Lisäksi yhdistyksen jäsenet ovat tehneet pienempiä omatoimisia niittoja alueella. Pohjakasvillisuuden poistoa on suoritettu siihen aikanaan saadun avustuksen turvin.
Kosteikkosuunnitelma on aikanaan laadittu Ely-Keskukselta saadun avustuksen turvin Myllyojan kosteikon osalta. Maanomistaja on tehnyt sopimuksen kosteikon rakentamisesta mailleen yhteistyössä Lounais-Suomen Vesiensuojeluyhdistyksen kanssa. Yhdistyksemme on voimakkaasti avittanut sopimuksen syntymistä. Töitä ei kuitenkaan ole päästy tekemään osin maanomistajasta johtuvista syistä ja osittain rahoituksen puuttumisesta.
Umpeen kasvavien merenlahtien ruovikon raivaamiseksi Karkunlahden alueella on suoritettu laidunnusta yhteistoimin karjankasvattajan kanssa.
Toimintavuonna ei järjestetty Lokalahden suvipäiviä koronasta johtuen.
Yhdistyksellä on omat nettisivut, joilta löytyy tutkimusten raportit sekä kaikki yhdistyksen yhteystiedot ja linkit yhteistyökumppanien sivuille ja muita vesiensuojeluun liittyviä linkkejä. Yhdistyksen nettisivuilla kerrotaan yhdistyksen toiminnasta, sekä suoritetuista toimenpiteistä.

Talous
Tulos tilikaudelta oli ylijäämää 980,89 €.

Lokalahdella 21.2.2021
Haavaisten Vesiensuojeluyhdistys ry
Hallitus

----------------------------------------------------

HAAVAISTEN VESIENSUOJELUYHDISTYS ry.

Toimintasuunnitelma 2021 – 2022

Sisällys
1. Yhdistyksen tarkoitus
2. Ruoppaus- ja ruovikonpoistotoimet
3. Tähkä-Ärviä
4. Haavaisten silta
5. Veden laadun tarkkailu
6. Rahoituksesta ja yhteistyöstä
7. Valumien vähentäminen
8. Nettisivut ja informaatio toiminnasta
9. Jäsenistö

1. Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on muun ohessa suojella ja parantaa Haavaisten saarta ympäröivän - lännessä Pörkinrauman kapeikkoon ja pohjoisessa Vohlon siltapenkereeseen rajoittuvan vesialuetta, joka on käytännössä penkereen rakentamisen myötä muodostunut merenlahdesta fladaksi.
Tavoitteet veden virtausten suhteen ja tavoitteisin pääseminen Kohdealueellamme – lähes suljetulla vesialueella - veden vaihtuvuuden lisääminen erityisesti länsivirtausta lisäämällä on luonnollisesti veden laatua parantava keino.
Vuonna 2018 käyttöönotetun Haavaisten uuden sillan ja väylän syventämisen myötä virtausten olisi pitänyt parantua. Ongelmaksi on muodostunut Haavaisten väylän sillan länsipuolen vallannut tähkä-ärviä, joka on estänyt virtausta ja väylän käytön.
Ruoppaustoimilla ja niittotalkoilla ongelma pyrittiin viime vuonna poistamaan. Vohlon sillan tilanne on ennallaan eikä veden virtausta lisääviin toimiin ole nyt tarkoitus ryhtyä.
Kolmen vuoden aikana tehdyistä veden laadun mittauksissa on selvinnyt, että laatu on sillan pohjoispuolella etelän puoleista huonompaa. Lisäksi pohjoispuolella on havaittu sinilevää.
Tämän vuoksi silta-aukon suurentamistoiveista on tässä vaiheessa luovuttu. Vohlon silta-aukossa ja sen ympärillä olevien vedenalaisten kivien perkauksesta kyllä pyritään huolehtimaan yhteistyössä Pitkäluodon Yksityistien kanssa.
Toinen toimenpidealue on valumien vähentäminen.

2. Ruoppaus- ja ruovikonpoistotoimet
Yhdistyksemme vuoden 2008 lopussa saamalla EAKR-ohjelmaan liittyvällä EU/EAKR -hankerahalla (kausi 2008 – 2012 /30.6.2013) on suoritettu ruoppausruovikonpoisto- ja perkaus- ym. toimia varsin kattavasti (ks. yhteenveto nettisivuillamme; tähän mennessä 11 laajaa työkohdetta).
Yhdistys on saanut 2020 Uudenkaupungin kaupungilta 1.000 € avustuksen, jolla poistetaan ruovikkoa vesialueelta. Tähän käytetään Henri Laitosen Truxor kaislaleikkuria. Kaislaleikkurin alueella ollessa jäsenien on mahdollista tilata leikkuria omien rantojen ruovikonpoistoon.
Suoritettavia toimia koskien hankittiin aikoinaan asiantuntijalausunto meribiologi Johanna Mattilalta. Hänen lausuntoonsa on tukeuduttu jo tehdyissä toimissa ja vastaistenkin kunnostustoimien kohdentamisessa ja itse toimenpiteissä pyritään lausuntoa pitämään eräänlaisena ohjenuorana.

3. Tähkä-Ärviä
Valmistaudumme kesällä 2021 edellä kerrotun, yksi ja kaksineuvoisesti voimakkaasti lisääntyvän (lisääntyy juurista sekä lehtien ja varren osista) tähkä-ärviän ja muun pohjakasvillisuuden poistamiseen Haavaisten saaren ympäristöstä. Meillä on Clewat Oy:n kanssa ”epävirallinen” esisopimus, Clewat Oy:n laitteilla on tarkoitus niittää ja nostaa yhteensä 5000 m2 suuruinen alue ja maallekuljettamiseen käytetään Kiinteistöpalvelu Anderssonin lauttaa.
Seuraamme Tähkä-ärviän kasvua ja laajenemista.
Haavaisten väylä sillalta länteen imuruopattiin kesällä 2020. Läjityspaikka toimi hyvin. Näkyvä kasvillisuus poistui mutta todellisen tilanteen näkee keväällä 2021

4. Haavaisten silta
Uusi silta syntyi Tuppiluodon tiekunnan ja yhdistyksemme yhteistyönä. Päävastuu oli tiepuolelta rahoituksen saaneella tiekunnalla, mutta olemme vastanneet maaperätutkimuksesta, sillan suunnittelukustannuksista ja vanhan sillan alueen ruoppaustoimista (syventäminen ja leventäminen) ja maisemoinnista sekä muutoinkin olleet varsin aktiivisia koko siltaprojektissa.
Ongelmaksi on nyttemmin ilmennyt siltaputken tekninen virhe eli pinnoitteen irtoaminen. Se pitäisi saada korjattua takuutyönä. Asia on tiekunnan ja toimittajan välinen, mutta korjaus- /uusimistoimista luonnollisesti aiheutuu liikenteellistä haittaa

5. Veden laadun tarkkailu
Olemme kolmena vuotena saaneet Uudenkaupungin kaupungilta osarahoituksen veden laadun tarkkailutoimiin. Tuloksia löytyy nettisivuiltamme.

6. Rahoituksesta ja yhteistyöstä
Vaikka rahoitusta on jo saatu eri tahoilta, niin pyritään edelleen hankkimaan jatkorahoitusta ja kartoittamaan eri rahoitusvaihtoehtoja, joita ovat mm.
• viranomaisrahoitus
• Ravakka ry
• rahoitus yksityispuolelta-omat tempaukset
• kaupungin rahoitus
• jäsenmaksut ja jäsenkeräys

Pyritään yhteistyöhön eri tahojen kanssa, joita ovat mm. Uudenkaupungin kaupunki, Ravakka ry, Pro Saaristomeri, Saaristomeren Suojelurahasto, Valonia, ruokojätteen käsittelijät, tiekunnat ja muut vesiensuojeluyhdistykset sekä valumakysymyksiin liittyen paikalliset maatalousyrittäjät.

7. Valumien vähentäminen
Toimintamme painopistealue on ollut veden virtausten lisääminen lähinnä ruoppausja ruovikonpoistotoimin. Toinen toimenpidealue on valumien vähentäminen.
Kosteikkojen saaminen valuma-alueille olisi ensiarvoisen tärkeätä. Tämä edellyttää yhteistyötä maanomistajien/maatalousyrittäjien kanssa. Itse emme voi kosteikkoja rakentaa tai edes hakea avustuksia niiden rakentamiseen. Sen sijaan olemme valmiit tukemaan maanomistajia heidän hankkeissaan ja saamaan heitä innostumaan asiasta.

Hakulanojaan tulevan ravinnekuormituksen vähentämiseksi on jo rakennettu ”pilottikosteikko” ja nyt on vuorossa Myllyoja.
Myllyojan kosteikon rakentaminen on pantu jäihin, koska maanomistaja ei halua osallistua siihen yhdessä hankkeen varsinaisen toimijan L-S Vesiensuojeluyhdistyksen kanssa, jonka hankkeeseen saama rahoitus ei ollut riittävä. Koska oli epäselvää, oliko rahoitusta haettu jo alun perin liian pienenä, päätettiin lähettää L-S vesiensuojeluyhdistykselle kirjelmä, jossa pyydetään sitä hakemaan rahoitusta uudelleen oikean määräisenä, koska kyseisen kosteikon rakentaminen on äärimmäisen tärkeää alueen rehevöitymisen estämiseksi ja koska siihen on laadittu yhdistyksemme hankkeena suunnitelma.
Koska aikanaan tehty valuma-alueselvitys ei välttämättä vastaa nykytilan tarvetta, päätettiin ryhtyä selvittämään mahdollisuutta uuden kokonaiskartoituksen suorittamiseen. Avustushakemus on jo hyväksytty ja toimenpiteet suoritetaan kesän 2021 aikana.

8. Nettisivut ja informaatio toiminnasta
Yhdistyksen nettisivuja ja Facebook-sivuja tullaan edelleen ylläpitämään. Niistä informaatiota on helposti ja kattavasti saatavissa. Muista siis: www.haavaistenvesiensuojeluyhdistys.fi. Lokalahdella sijaitsevilla ilmoitustauluilla ilmoitetaan myös toiminnastamme ja tulevista tapahtumista.

9. Jäsenistö
Yhdistyksen jäsenmäärää (tällä hetkellä n. 150 henkeä) pyritään kasvattamaan yhdistyksen toiminnasta tiedottamista lisäämällä sekä osallistumalla muihin paikallisiin ja aihepiiriin liittyviin aktiviteetteihin.
Tavoitteena on, että yhdistyksen jäsenmäärä saadaan nousemaan reilusti yli 200 jäsenen, joka vastaisi ehkä 2/3 osaa yhdistyksen toimialueen kiinteistöjen haltijoista.
Selvää on, että mitä enemmän jäseniä meillä on, sitä suurempi on yhdistyksen painoarvo. Vuosimaksut pidetään edelleen edullisina ja liittymismaksuista on luovuttu, jotta taloudelliset kysymykset eivät olisi jäsenyyden esteenä. Jäsenmäärän ja jäsenistön keskinäisen tuntemuksen ja sosiaalisen kanssakäymisen lisäämiseksi pyrimme järjestämään myös yhteisöllisiä tapahtumia, joista esimerkkinä ärviän poistamiseen liittyvät talkoot

Lokalahdella, Maaliskuu 2021
Haavaisten Vesiensuojeluyhdistys ry
Hallitus

 


Copyright © Haavaisten vesiensuojeluyhdistys ry